Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

14-11-2019

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

13-11-2019

Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

08-11-2019

Wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój

08-11-2019

Przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok”

06-11-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

06-11-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

28-10-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa prefabrykowanej toalety publicznej oraz ścianki oporowej w Iwoniczu-Zdroju.”

23-10-2019

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

11-10-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

11-10-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój”

08-10-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

08-10-2019

Powołania stałej komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy

30-09-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

20-09-2019

Ustanowienie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

16-09-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

12-09-2019

Powołanie zespołu do obsługi i zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy dla obwodowych komisji wyborczych oraz innych czynności organizacyjno-technicznych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

04-09-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój: 1. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 594/2 w km 0+000-0+150 w miejscowości Lubatówka 2. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 7617 w km 0+161-0+290 w miejscowości Lubatowa 3. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 41 w km 0+000-0+112 w miejscowości Lubatówka”

04-09-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

04-09-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

04-09-2019