Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości

04-12-2019

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

04-12-2019

Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

04-12-2019

Wyrażenie zgody na sprzedaż części udziału w nieruchomości

04-12-2019

Uchwalenie Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

04-12-2019

Przyjęcie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

04-12-2019

Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

05-11-2019

Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie na kadencję na lata 2020 – 2023

05-11-2019

Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję na lata 2020 – 2023

05-11-2019

Pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

05-11-2019

Wybór przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju

05-11-2019

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

05-11-2019

Zmiana uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

05-11-2019

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

05-11-2019

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019

15-10-2019

Przystąpienie Gminy Iwonicz-Zdrój do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego

02-10-2019

Udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac przy zabytku

02-10-2019

Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników

02-10-2019

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym

02-10-2019

Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Porozumienia międzygminnego Nr GL.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie

02-10-2019