Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

03-01-2020

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

03-01-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019

03-01-2020

Opłata uzdrowiskowa

03-01-2020

Uchylenie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru

03-01-2020

Przyjęcie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

03-01-2020

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok

03-01-2020

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok

03-01-2020

Wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

03-01-2020

Opłata uzdrowiskowa

04-12-2019

Rozpatrzenie petycji

04-12-2019

Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości

04-12-2019

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

04-12-2019

Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

04-12-2019

Wyrażenie zgody na sprzedaż części udziału w nieruchomości

04-12-2019

Uchwalenie Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

04-12-2019

Przyjęcie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

04-12-2019

Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

05-11-2019

Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie na kadencję na lata 2020 – 2023

05-11-2019

Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję na lata 2020 – 2023

05-11-2019