Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019

15-10-2019

Przystąpienie Gminy Iwonicz-Zdrój do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego

02-10-2019

Udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac przy zabytku

02-10-2019

Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników

02-10-2019

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym

02-10-2019

Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Porozumienia międzygminnego Nr GL.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie

02-10-2019

Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

02-10-2019

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019

02-10-2019

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

02-10-2019

Zmiana uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój

02-10-2019

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019-2027

21-08-2019

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019

21-08-2019

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

21-08-2019

Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

21-08-2019

Wyznaczenie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w miejscowości Lubatówka

21-08-2019

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiacej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

21-08-2019

Udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju oraz opłat za usługi związane z korzystaniem z tego obiektu

01-07-2019

Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do Porozumienia międzygminnego Nr GL.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie

28-06-2019

Ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. 5312/4 w m. Lubatowa, będącej własnością Gminy na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

28-06-2019

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019-2027

28-06-2019