Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

05-11-2019

Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie na kadencję na lata 2020 – 2023

05-11-2019

Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję na lata 2020 – 2023

05-11-2019

Pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

05-11-2019

Wybór przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju

05-11-2019

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

05-11-2019

Zmiana uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

05-11-2019

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

05-11-2019

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019

15-10-2019

Przystąpienie Gminy Iwonicz-Zdrój do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego

02-10-2019

Udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac przy zabytku

02-10-2019

Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników

02-10-2019

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym

02-10-2019

Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Porozumienia międzygminnego Nr GL.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie

02-10-2019

Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

02-10-2019

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019

02-10-2019

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

02-10-2019

Zmiana uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój

02-10-2019

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019-2027

21-08-2019

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019

21-08-2019