Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

28-02-2020

Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

28-02-2020

Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

28-02-2020

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020 – 2030

28-01-2020

Uchwała budżetowa na rok 2020

28-01-2020

Opłata uzdrowiskowa

28-01-2020

Przekazanie według właściwości petycji Pani Renaty Sutor

28-01-2020

Rozpatrzenie petycji z 18.11.2019 r.

28-01-2020

Powierzenie Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

28-01-2020

Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 4 do Porozumienia międzygminnego Nr GK.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie

28-01-2020

Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

28-01-2020

Wyznaczenie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w miejscowości Iwonicz

28-01-2020

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

03-01-2020

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

03-01-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019

03-01-2020

Opłata uzdrowiskowa

03-01-2020

Uchylenie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru

03-01-2020

Przyjęcie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

03-01-2020

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok

03-01-2020

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok

03-01-2020