Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

30-03-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid 706 i 707 w m. Lubatówka

27-03-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

10-02-2020

Powołania Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych w Gminnym Ośrodku Pomocy w Iwoniczu-Zdroju

10-02-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku

06-02-2020

Informacja o wyborach uzupełniających na ławników na kadencję 2020 – 2023

28-01-2020

Postanowienie o zawieszeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

17-01-2020

Wprowadzenie jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Iwonicz-Zdrój

17-01-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

17-01-2020

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

31-12-2019

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na zadanie pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2020 roku”

17-12-2019

Informacja o przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

29-10-2019

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

11-10-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

11-10-2019

Powołania stałej komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy

30-09-2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 586 w Lubatowej

23-09-2019

Ustanowienie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

16-09-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

12-09-2019

Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie z spawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

09-09-2019

Powołanie zespołu do obsługi i zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy dla obwodowych komisji wyborczych oraz innych czynności organizacyjno-technicznych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

04-09-2019