Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Petycja z 18.11.2019 r.

14-01-2020

Protokół Nr XIX z 17 grudnia 2019 r

13-01-2020

Protokół Nr XVIII z 28 listopada 2019 r

13-01-2020

Imienny wykaz głosowania radnych z XX sesji Rady Miejskiej z 30 grudnia 2019 r

13-01-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku

13-01-2020

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania

09-01-2020

Rozbudowa składu drewna „Kochanówka” w m. Lubatowa na dz. nr 3605/1

07-01-2020

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

03-01-2020

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

03-01-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019

03-01-2020

Opłata uzdrowiskowa

03-01-2020

Uchylenie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru

03-01-2020

Przyjęcie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

03-01-2020

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok

03-01-2020

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok

03-01-2020

Protokół nr XVII z 29 października 2019 r.

03-01-2020

Wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

03-01-2020

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2020 r.

02-01-2020

Wnioski, zapytania złożone w 2019 roku

30-12-2019

Rozliczanie płatności podatku VAT w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz w jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

24-12-2019