Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

13-11-2019

Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

08-11-2019

Wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój

08-11-2019

Przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok”

06-11-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

06-11-2019

Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

05-11-2019

Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie na kadencję na lata 2020 – 2023

05-11-2019

Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję na lata 2020 – 2023

05-11-2019

Pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

05-11-2019

Wybór przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju

05-11-2019

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

05-11-2019

Zmiana uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

05-11-2019

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

05-11-2019

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji od 1 listopada 2019 r.

05-11-2019

Protokół Nr XVI z 14 października 2019 r.

04-11-2019

Protokół Nr XV z 27 września 2019 r.

04-11-2019

Przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok”

04-11-2019

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na usługę audytu wewnętrznego

31-10-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

28-10-2019

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu- Zdroju

28-10-2019