Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 30 tys. euroOtwarty konkursu ofert na realizację…

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 9.2018
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.) i § 5 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku.

 1. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój: www.iwonicz-zdroj.pl,

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9.2018
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 12 lutego 2018 r.

 

 


Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku.

I. Nazwa zadania

Upowszechnianie sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

II. Zakres zadania

1) realizacja programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu;

3) organizowanie zawodów sportowych lub uczestnictwo w takich zawodach;

4) korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wynagradzanie kadry szkoleniowej;

6) utrzymanie urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;

7) przygotowanie i udział klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych.

III.  Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu sportu
  w  2018 roku wynosi 125 000 zł.
 2. Środki finansowe wypłacane są w formie dotacji przekazywanej po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie – całościowo lub w transzach.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój prowadzą działalność sportową.
 2. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r.
 3. Realizacja zadania powinna się odbywać z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

1) dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

2) oferent musi posiadać wymagany wkład własny finansowy w wysokości minimum 5%  i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

3) wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

V. Oferta konkursowa

 1. Oferta winna być sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. Formularz wniosku dostępny jest jako załącznik do ogłoszenia na stronie internetowej www.iwonicz-zdroj.pl.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. a) aktualny wypis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wypis z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 4. b) aktualny statut,
 5. c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok, w przypadku podmiotów działających krócej – za okres tej działalności,
 6. d) w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

VI. Termin składania ofert

 1. Oferty należy składać do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Wnioski złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

VII.    Wydatki i koszty pokrywane z przyznanej kwoty dotacji

Wydatki i koszty pokrywane z przyznanej dotacji określa pkt II niniejszego ogłoszenia i Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r.

VIII.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wybór oferty nastąpi do dnia 9 marca 2018 r.
 2. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków określa Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej
  w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r.
 3. Powyższe zasady mają zastosowanie również w przypadku, gdy do konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.
 4. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Komisja Konkursowa.
 5. Decyzję o wyborze oferty podejmuje Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim wypadku oferent zobowiązany jest do zaktualizowania harmonogramu i kosztorysu lub może wycofać ofertę.
 7. Odrzuceniu podlegają oferty błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 10 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r.
 2. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.
 4. Informacji w sprawie konkursu udziela Agnieszka Florian-Hubenko – tel. 13 43 502 12 wew. 138.
 5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój (www.iwonicz-zdroj.pl), a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 9 marca 2018 r.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Burmistrzem Gminy a wyłonionym w konkursie podmiotem.

W N I O S E K o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij