Strona głównabiuletynBudżet GminyUchwała budżetowa na rok 2013

Uchwała budżetowa na rok 2013

Uchwała Nr XXVI/ 197/2013
Rady Miejskie w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2013r.

uchwała budżetowa
na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu w wysokości 29 407 441,93 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 28 926 022,93 zł,
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 454 975,69 zł.
2) majątkowe w wysokości 481 419 zł,
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 471 419 zł
Szczegółowy podział planowanych dochodów w podziale na działy rozdziały oraz źródła z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26 409 753,93 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 26 318 753,93 zł,
W tym:
– wydatki jednostek budżetowych 19 218 907 zł
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 320 175 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 898 732 zł
– dotacje na zadania bieżące 793 700 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 972 012 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 513 734,93 zł
– obsługa długu 820 400 zł
2) majątkowe w wysokości 91 000 zł w tym:
– inwestycje i zakup inwestycyjne 91 000 zł w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości
0zł.
Szczegółowy podział planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup
przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Podział planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela nr 3 załączona do niniejszej
uchwały

§ 3
W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 30 000 zł,
2) celową w wysokości – 65 000 zł,
z przeznaczeniem na:
zarządzanie kryzysowe. w kwocie – 65 000 zł,

§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2 997 688 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2 997 688 zł,

§ 6
Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 997 688 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
§ 7
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000 zł,

§ 8
Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:
1. Ustala się dochody w kwocie 135 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze¬daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000 zł.
Środki z zakresu ochrony środowiska mogą być wydatkowane na następujące cele:
1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
10) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
11) wspomaganie ekologicznych form transportu;
12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
13) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
14) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
15) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
17) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
18) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
19) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
20) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
4.Ustala się dochody z tytułu pobierania opłaty za wywóz śmieci w kwocie 425 520 zł oraz wydatki również w kwocie 425 520 zł.
§ 9
Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Iwonicz-Zdrój przedstawia poniższa tabela

Sołectwo Iwonicz
lp Nazwa Zadania Rozdział § Kwota
1 Remont budynku Szatni LKS "Iwonka" Iwonicz 92605 4270 26 553,00 zł
Razem 26 553,00 zł

Sołectwo Lubatowa
lp Nazwa Zadania Rozdział § Kwota
1 Remont i doposażenie Domu Ludowego w Lubatowej 92109 4270 26 553,00 zł
Razem 26 553,00 zł

Sołectwo Lubatówka
lp Nazwa Zadania Rozdział § Kwota
1 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Lubatółwce 80101 4270 26 553,00 zł
Razem 26 553,00 zł

Ogółem 79 659,00 zł

§ 10
Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 3 958 892 zł. Podział dochodów określa tabela nr 6, a wydatków tabela nr 7 dołączone do niniejszej uchwały
§ 11
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 12
1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5 575 640 zł, koszty – 5 575 640 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 13
Upoważnia się Burmistrza Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000 zł;
2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat¬ków między działami, w zakresie:
a) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
b) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
c) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij