Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XX/2012 z dnia 27 czerwca…

Protokół Nr XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.

Protokół Nr XX/2012

Z obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
27 czerwca 2012r. w Domu Zdrojowym w Iwoniczu-Zdroju od godz. 14.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XX sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny Pan Waldemar Niemczyk.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej, Radnych powiatu Panią Dorotę Tomasiewicz i Pana Marka Bliżyckiego.
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Panią Dyrektor GOPS, Pana Dyrektora GOK.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Podejmowanie uchwał :
(po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z:
– sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r,
– sprawozdaniem finansowym,
– opinią regionalnej izby obrachunkowej,
– informacją i stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój,
– stanowiskiem komisji rewizyjnej).
1) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój 90 z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r.
3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
4. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 2 Podejmowanie uchwał :
Rada Miejska rozpatrzyła i zapoznała się z:
– sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r, budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r., sprawozdaniem finansowym, informacją i stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój.
Następnie Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy odczytał pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 2012r. (Uchwała Nr IX/9/2012). Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Stanisław Zając Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2011r. Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju sformułowany dnia 04 czerwca 2012r, do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o udzielenie Panu Pawłowi Pernalowi Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011 rok. – wniosek Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Pan Skarbnik Gminy odczytał pozytywną opinię w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011r. – (Uchwała Nr IX/42/2012 z dnia 11 czerwca 2012r, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie), stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat wykonania budżetu gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r. Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r. W wyniku głosowania: głosujących 14, za 10, przeciw 4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r. została podjęta.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady.

Ad. 3 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Przewodniczący Rady przekazał Radnym Rady Miejskiej w Iwoniczu informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie.
Następnie głos zabrali Radni :
Pan Krukar Stanisław pytał, czy amfiteatr został oddany do użytkowania. Pan Burmistrz poinformował, że nie został jeszcze oddany do eksploatacji.
Pan Boczar Rajmund pytał w sprawie udostępnienia boiska sportowego „Orlik” w soboty i w niedziele, zgodnie z wnioskiem przyjętym na sesji w dniu 24 maja br. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że od 1 lipca na 2 m-ce będzie zatrudniony pracownik i boisko sportowe będzie otwarte w soboty i niedziele od 9.00 – 20.30.
Przewodniczący Rady prosił przewodniczącego Komisji Oświaty o zwołanie posiedzenia Komisji w sprawie oceny przygotowania klubów sportowych do II połowy sezonu. (rozliczenia otrzymanych dotacji, określenia potrzeb na II półrocze br przez prezesów klubów sportowych).
Pan Boczar pytał czy będzie uruchomiony zegar na wieży zegarowej. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że zegar będzie uruchomiony.
Ad. 4. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady XX sesji o godz. 15.00.

Prot. D. Borek Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij