Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XVI /2011 z dnia 9 lutego…

Protokół Nr XVI /2011 z dnia 9 lutego 2012r.

Protokół Nr XVI /2011

Z obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
9 lutego 2012r. w Domu Zdrojowym w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XVI sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej, Radnych Powiatu
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy, Panią Radcę prawny, Pana Skarbnika Gminy, dyrektorów
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy i mieszkańców Gminy.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2012r.
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2011r.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) Zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
2) Zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
3) Zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
4) Przyjęcia części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego,
5) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
6) Wykonania przez Gminę Iwonicz-Zdrój działalności w zakresie telekomunikacji,
7) Zaniechania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
7. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
Do porządku obrad zgłoszono następujące zmiany:
Pan Burmistrz prosił o wykreślenie projektu uchwały w sprawie zaniechania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. Zmiana została przyjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 14,
Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin –w miejsce pkt 7)
Zmiana została przyjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1.
Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady zaproponował w pkt 3 przyjęcie stanowisk Rady Miejskiej w sprawie: 1) przyznania transpondera dla Telewizji Trwam,- odczytał pismo od Koła Przyjaciół Radia Maryja z Iwonicza 2) reformy emerytalnej. Zmiana została przyjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 14
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty w głosowaniu głosujących 14, za 14.
Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pan Burmistrz złożył informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Ponadto poinformował o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu. Pan Krzysztof Józefowicz prosił o odpowiedź w sprawie likwidacji kasy w urzędzie Gminy oraz przedstawił ilość wpłat przyjętych w kasie w ciągu jednego miesiąca.
Pan Burmistrz poinformował na temat wprowadzania nowego sposobu automatycznego księgowania i kontroli wpływu podatków w Urzędzie Gminy, natomiast decyzja o likwidacji kasy nie jest podjęta.
Ad.3 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał stanowisko Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o podjęcie pozytywnej decyzji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w sprawie przyznania Telewizji TRWAM transpondera na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. Stanowisko Rady stanowi załącznik do protokołu. W tej sprawie zabrał głos Pan J. Szałajda przedstawiciel Koła Radia Maryja w Iwoniczu, odczytał sprzeciw Biskupa Meringa ww sprawie oraz podziękował za podjęte stanowisko Rady Miejskiej.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał stanowisko Rady Miejskiej zajęte w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego – załącznik do protokołu. Uwag nie zgłaszano stanowiska zostały przyjęte jednogłośnie 14 za.
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5 Przyjęcie planów pracy rady miejskiej i stałych Komisji Rady na 2012 rok.
Plany pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady: Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gminy, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej, Komisji Uzrowiskowej i Komisji Statutowej – zostały przyjęte jednogłośnie 14 za.
Ad. 6. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2011r.
Sprawozdania z działalności ww stałych komisji Rady zostały również przyjęte jednogłośnie 14, za, natomiast za przyjęciem sprawozdania Komisji Statutowej głosowało 12 radnych, dwóch radnych wstrzymało się od głosu.
Ad. 7. Podejmowanie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie :
1) Zmian w uchwale budżetowej na 2012r. zmiana dot.
Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5000 zł w dziale 600– drogi powiatowe. Na mocy porozumienia jakie Gmina zamierza zawrzeć z Powiatem krośnieńskim otrzyma środki w wysokości 5000 zł na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych. Z budżetu Gminy na ten cel proponuje się przeznaczyć kwotę 3000 zł. Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały poruszono sprawy: zimowego utrzymania chodników, ustawowego obowiązku właścicieli posesji przyległych do chodników za zimowe utrzymanie chodników, kwestia egzekwowania tego obowiązku od obywateli w całej Gminie, kwestia rozważenia przejęcia do odśnieżania dróg powiatowych w Gminie, brak sprzętu w ZGK do wykonywania tego zadania, brak chętnych do wykonywania tych usług na terenie Gminy, sprawa odpowiedzialności za powstałe szkody, sprawa uciążliwości utrzymania dróg na terenie naszej gminy ze względu na trudny teren, większe opady śniegu, itp. W dyskusji udział wzięli Pan Bień Łukasz, Pani Radca prawny, Radni Powiatu Pan Kenar Stanisław i Pan Józef Turek, Pan Szajna Kazimierz, Pan Kazimierz Kuziemka, Pan Stanisław Zając, Pan Drozd Stanisław, Pan Andrzej Kuliga. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz. Innych uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.
2) Zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
Wyjaśnień do projektu uchwały i na pytania radnych Pana Krukara Stanisława, Pana Andrzeja Kuligi i Pana Stanisława Drozda udzielił Pan Burmistrz. Wyjaśnił, że zmiana uchwały budżetowej dot.: zwiększenia planu wydatków budżetowych:
– 30 000 zł proponuje się przeznaczyć na dotację dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu, który będzie realizował zadanie własne opieka przedszkolna.
W związku z likwidacją jednostki budżetowej GOSIR- proponuje się zmianę przeznaczenia kwoty 153 772 zł tj. kwotę 80 000 zł proponuje się przeznaczyć na pierwszą transzę dotacji dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Kwotę 73 772 zł proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne związane z likwidacją jednostki oraz na wynagrodzenie osoby będącej animatorem sportu oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem „Orlika”. GOSiR został zgodnie z uchwalą zlikwidowany, animator sportu został zatrudniony w Urzędzie Gminy. Z księgową GOSiR rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron oraz 1 pracownikowi wygasła umowa o pracę na czas określony z dniem 31 grudnia br. Z Kierownikiem GOSiR rozwiązano umowę końcem stycznia br. Na imprezy sportowe zostanie ogłoszony konkurs zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Innych uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.
3) Zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Krukar prosił o wyjaśnienie projektu uchwały dot. Kanalizacji w Lubatowej i wstrzymania realizacji projektu rewitalizacji Iwonicza-Zdroju. Pan Burmistrz poinformował, że zmiana w uchwale budżetowej dotyczy zwiększenia planu wydatków budżetowych na kanalizację w Lubatowej w wysokości 450 000 zł. Są to środki niezbędne do wykonania przejść kanalizacji przez rzekę. Zadanie to wynika z projektu kanalizacji nie uwzględnione w pierwszej wersji we wniosku, konieczne do wykonania w celu zakończenia magistrali, rozliczenia projektu unijnego i otrzymania zwrotu środków w wysokości 1.700.000 zł. Do wykonania pozostają indywidualne przyłącza do budynków, ustalenie wysokości taryf za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy oraz docelowo uregulowanie obsługi sieci kanalizacji na terenie Gminy przez ZGK. Dyrektor ZGK potwierdził, że wyłączenie oczyszczalni ścieków nastąpi w najbliższych dniach. Na temat kanalizacji w Iwoniczu Pan Burmistrz poinformował, że środki w wysokości 100 000 zł są to koszty utrzymania inwestycji.
Pan Szajna prosił o informację w sprawie kar środowiskowych zapłaconych przez Gminę. Pan Burmistrz poinformował, że Gmina nie zapłaciła żadnej kary. ZGK został ukarany za przekroczenia ścieków na oczyszczalni i naliczanie kar zostanie zaprzestane w momencie zamknięcia oczyszczalni i przekazania sieci kanalizacyjnej do Krosna. Naliczona kara środowiskowa może być zaliczona do kosztów inwestycji. Pan Dyrektor ZGK poinformował, że dzienna kwota kar wynosi ok 500 zł i jest naliczana od kilku lat.
Kontynuował Pan Burmistrz w sprawie Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Iwonicza-Zdroju, poinformował, że wstrzymuje się realizację tego projektu ze względu na brak dofinansowania. Wniosek jest na liście rezerwowej. Jeżeli Gmina otrzyma szansę realizacji tego projektu to będziemy zabezpieczać środki na realizację projektu. Ponadto poinformował o złożonym wniosku na termomodernizację szkoły w Lubatowej, dofinansowanie projektu wynosi 85% kosztów zadania.
Pan Józef Turek pytał, czy z kwoty 450 tyś zł będą zabezpieczone środki na wykup działek pod przepompownie oraz w jaki sposób będą wykonywane przyłącza kanalizacyjne do budynków. Pan Burmistrz poinformował, że ww środki nie są przeznaczone na wykup działek. Natomiast podłączenia budynków do kanalizacji będą realizowane z dotacją lub bez dotacji, nie podjęto jeszcze w tej sprawie decyzji.
Innych uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.
4) Przyjęcia części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Przejęte zadanie polegać będzie na zimowym utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 13.
5) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 11, przeciw 2.
6) Wykonania przez Gminę Iwonicz-Zdrój działalności w zakresie telekomunikacji,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. W związku z realizacją projektu pt. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka – program ten zakłada budowę infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wykonanie tych zadań polegać będzie na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej. Dostarczenie sieci telekomunikacyjnej i zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej.
Świadczenie z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych usług na rzecz użytkowników końcowych.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 13.
7) Wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Kazimierz Szajna odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju jako podmiot właściwy dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącej wspierania rodzin, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowych wyjaśnień do ww projektu udzieliła Pani Dyrektor GOPS. Wspieranie rodziny prowadzone będzie w następujących formach: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobiegania izolacji, wparcia asystenta rodziny. Gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 50 % na dofinansowanie ww zadań. W związku z takim zapisem ustawy Gminy będą miały problemy w zakresie prowadzenia tych spraw w pełnym zakresie ze względu na brak specjalistów i brak środków na ten cel.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Turek Józef, Pan Kazimierz Szajna, Pan Stanisław Krukar. Innych Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 12, przeciw 1.
Ad. 9 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących omówiono następujące sprawy:
Pan Krukar pytał Pana Burmistrza co zdecydowało o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie zaniechania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. Burmistrz odpowiedział, że zdecydowały względy organizacyjne i finansowe.
Następnie dyskutowano w sprawie ustalenia zasad dotyczących opracowania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2012/2013. Omówiono: tryb przygotowania arkuszy organizacji pracy placówek i ich aneksów, zasady dotyczące liczebności oddziałów, ograniczenia oddziałów i skutki tych ograniczeń. Pan Szajna Kazimierz zgłosił zastrzeżenia co do liczby uczniów w oddziałach I-III szkoły podstawowej tj. do 30 uczniów, proponował zmienić liczebność w tych oddziałach do 25 uczniów.
Kolejnym tematem była sprawa wprowadzenia nowego regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy. Pan Burmistrz omówił strukturę organizacyjną Urzędu: kierownictwo urzędu, komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy, urzędnicze stanowiska kierownicze (dyrektorzy wydziału zarzadzania, infrastruktury i finansowego). Ponadto omówił zadania merytoryczne realizowane przez poszczególne wydziały oraz podjęte działania w celu usprawnienia wydawania poleceń, scedowania odpowiedzialności i obowiązków, kontroli wydawania środków publicznych zgodnie z zamówieniami publicznymi, usprawnienia pracy, uporządkowania obiegu dokumentów, przypisania zadań do zakresów czynności pracowników, prowadzenia księgowości szkół przez urząd gminy, zmiana systemu księgowego, zmiany w szkołach w zakresie liczebności oddziałów i zespołów itp.)
Przewodniczący Rady zabrał głos na temat polityki oświaty, krytycznie odniósł się do określonych standardów w zarządzeniu w zakresie ustalenia zasad i określenia zmniejszenia oddziałów, liczebności uczniów w oddziałach w Gminie, prosił o zadbanie oświaty tu na najniższym szczeblu. Następnie zadał pytanie ile razy Burmistrz spotkał się z Radą Burmistrza. Pan Burmistrz poinformował, że spotkania z Radą Burmistrza odbywają się codziennie oraz o rozpoczętym procesie zmian organizacyjnych, który będzie trwał do końca roku.
Pan Drozd podziękował Panu Burmistrzowi za zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały, w sprawie zaniechania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, stwierdził, że tj efekt dyskusji na trzech komisjach. Ponadto odczytał zapis z regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy z zakresu działania Wydziału Zarządzania, iż Wydział jest odpowiedzialny za prowadzenie utrzymanie szkół i przedszkoli oraz zapewnienie im warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania. Stwierdził, że przedszkole w Lubatówce po feriach nie spełnia warunków i podał Pani Kilar telefon do instytucji, która zajmie się tą sprawą.
Pan Krukar pytał, czy do tej pory pracownicy i kierownicy urzędu mieli zakresy obowiązków, bo wywnioskował z wypowiedzi burmistrza, że takich zakresów obowiązków nie było. Pani Kilar udzieliła odpowiedzi, że każdy pracownik i kierownik posiadał zakres czynności.
Pan Krukar kontynuował jakie są korzyści wprowadzenia zarządzenia, jakie będą koszty, czy radca prawny musi podpisać zarządzenie. Burmistrz odpowiedział, że Pani Radca nie musi podpisywać zarządzeń. Poinformował, że każdy akt prawny przedstawiany Radzie będzie podpisany przez pracownika merytorycznego i kadrę kierowniczą. Odnośnie korzyści zmian organizacyjnych to: zmiana wygeneruje 1,5 etatu, które będą potrzebne do prowadzenia innych zadań Gminy, będą oszczędności kadrowe i koszty wprowadzenia nowych programów do obsługi finansowej. Wyniki reorganizacji będzie można dokładnie ocenić w terminie późniejszym, po roku po dwóch latach.
Pan Szajna pytał, czy taki schemat organizacyjny funkcjonuje w innych gminach. Pan Burmistrz poinformował, że oparł się na modelu macierzowym, który funkcjonuje w biznesie i stawia na wydajność pracy, taki model nie funkcjonuje w żadnej gminie jest to model pionierski, ekspercki jego autorstwa, ma nadzieję, że się sprawdzi.
Pan Kuliga zgłosił uwagi dot. organizacji tj. – w schemacie organizacyjnym – trzy stanowiska zostały odsunięte od wydziałów urzędu, oraz odnośnie procedury zamówień publicznych, stwierdził, procedura nie przynosi oszczędności, a wręcz generuje dodatkowe koszty, które dzisiaj można ocenić. Ban Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Następnie zgłoszono konieczność zatrudnienia sprzątaczki do domu ludowego w Lubatówce.
Przewodniczący Rady odczytał pisma skierowane do Rady Miejskiej w sprawie:
– zmiany uchwały w sprawie farmy wiatrowej w Iwoniczu,
– prośbę o pomoc finansową w leczeniu dziecka.
– ofertę w sprawie zakupu gazety soleckiej,
Pan Z-ca Burmistrza poinformował o planowanej hodowli trzody chlewnej w obiektach po gospodarstwie rolnym w Iwoniczu, bardzo uciążliwej dla środowiska,
Następnie omówiono sprawę zabezpieczenia środków na działalność gminnej orkiestry – zaplanowano spotkanie z orkiestrą na dzień 29 lutego br. Pan Bykowski przedstawił plan finansowy GOK na 2012r.
Omówiono pismo W. Bardowskiego – w sprawie organizacji występów w Iwoniczu- Zdroju (skarga na dyr., GOK).
Przewodniczący Rady złożył wniosek w sprawie przygotowania raportu finansowego i merytorycznego o działalności świetlic środowiskowych za 2010 i 2011r. – wniosek przyjęto w głosowaniu gł 8, za 8.
Pan Drozd pytał o remont drogi powiatowej Iwonicz-Rogi –Wrocanka, prosił o ustawienie znaku na Równe, o udrożnienie i założenie kratki ściekowej przed kościołem w Lubatówce, remont chodnika, udrożnienie rowów i wycięcie krzaków między Lubatówką a Rogami. Pan Turek Radny powiatu udzielił odpowiedzi Panu Drozdowi na temat remontu drogi powiatowej finansowanego przez Gminę Miejsce Piastowe.
Ad. 10 Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 16.30.
Protokołowała DB Przewodniczący Rady Bogusław Dmytrak

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij