Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XIV /2011 z dnia 14…

Protokół Nr XIV /2011 z dnia 14 listopada 2011r

Protokół Nr XIV /2011

Z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 14 listopada 2011r. w Domu Zdrojowym w Iwoniczu-Zdroju od godz. 13.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XII sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny Pan Kazimierz Kuziemka.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:
– Radnych Powiatu Pana Stanisława Kenara,
– Radnych Rady Miejskiej,
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy Panią Sekretarz Gminy, Panią Radcę prawny, Pana Skarbnika Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
– mieszkańców Iwonicza –Zdroju i Gminy.
Następnie Pan Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1.    Otwarcie
2.    Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3.    Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Miejskiej.
4.    Podejmowanie uchwał w sprawie:
1.    nadania tytułu Zasłużonego dla Gminy Iwonicz-Zdrój,
2.    zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
3.    zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
4.    zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
5.    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
6.    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
7.    opłaty uzdrowiskowej,
8.    ustalenia wysokości stawek opłaty targowej,
9.    zwolnień od podatku od nieruchomości,
10.    wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat,
11.    wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
12.    wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
5.    Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6.    Zamknięcie sesji.
Do porządku obrad Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie następujących zmian:
– podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój, po pkt. 1 – zmianę przyjęto jednogłośnie 14 za.
-projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012r. zaproponowano procedowanie w pkt 8), a następnym projektom zmieniono numerację – w głosowaniu, głosujących 14 za, 13, wtsrzy się 1,
Zmiany i porządek obrad został przyjęty w głosowaniu głosujących 14, za 14.

Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono przedsięwzięcie pn ‘’Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius ‘’ – realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Lubatowej .Jego realizacja oparta jest o umowę zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ‘’ Uczenie się przez całe życie ‘’.Program będzie realizowany w latach 2011,2012 oraz 2013 . Uwag nie zgłaszano, uchwała została podjęta w głosowaniu głosujących 14, za 14.
Następnie Pan Przewodniczący oddał głos Pani Krystynie Gazda, która zaprosiła Panów Burmistrzów i Radnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 listopada o godz. 14.00 w Domu Zdrojowym na temat sprzeciwu budowy farmy wiatrowej w Iwoniczu. Gościem na tym spotkaniu będzie Pan Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami. Pan Burmistrz złożył informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Ponadto poinformował o innych ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 3 Przyjęcie protokołów:
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011r.
Uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty jednogłośnie 14 za.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 października 2011r.
Uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty 14 za, jednogłośnie.

Ad. 4 Podejmowanie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały w sprawie:
2.nadania tytułu Zasłużonego dla Gminy Iwonicz-Zdrój, Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju nadała Panu Władysławowi Kandeferowi Tytuł Zasłużonego dla Gminy Iwonicz-Zdrój.
Tytuł jest wyrazem wyróżnienia i uznania za działalność artysty rzeźbiarza na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.
Pan Jerzy Kamiński Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju w imieniu wnioskodawców podziękował Radzie Miejskiej za podjęcie uchwały. Wręczenie tytułu Panu Kandeferowi zaproponował w I dekadzie stycznia 2012r. podczas organizowanej wystawy jego prac w galerii pasaż w Iwoniczu-Zdroju.

3. zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Przedszkole Gminne w Iwoniczu-Zdroju realizuje projekt ‘’Przedszkolak odkrywa Świat ‘’. Jest to przedsięwzięcie realizowane z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Przyjęcie środków do realizacji uwarunkowane jest podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską. Uwag nie zgłaszano, Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 13, za 13.

4. zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pani Dorota Świstak prosiła o wyjaśnienie dlaczego dofinansujemy dzieci uczęszczające do Przedszkola w Gminie Rymanów dział 801 kwota 5 000 zł jako zwrot dotacji dla Gminy Rymanów. Wyczerpujących wyjaśnień w tej sprawie udzielił Pan Burmistrz. Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 13, za 13.

5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Józef Turek Radny powiatu i sołtys sołectwa Lubatowa i Pan Drozd Stanisław Radny i sołtys sołectwa Lubatówka. Przedmiotem dyskusji była sprawa określenia podatku w § 1 pkt. 2 lit. e, gdzie proponuje się zmniejszenie stawki podatku z kwoty 6,81 zł na kwotę 3.40 zł w związku ze zmianą uchwały w sprawie zwolnień gdzie wyłączono ze zwolnienia budynki gospodarcze znajdujące się w gospodarstwach o pow. do 1 ha. Panowie Radni byli przeciwni opodatkowaniu budynków gospodarczych do 1 ha. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod glosowanie.
W wyniku glosowania, głosujących 14, za 12, 1 przeciw, wstrz. się 1.

6.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 14, za 14.

7) opłaty uzdrowiskowej,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 14, za 14.

8) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 14, za 14.

9) ustalenia wysokości stawek opłaty targowej,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji udział wzięli Pani Dorota Świstak oraz Panowie radni Stanisław Zając, Stanisław Drozd, Stanisław Krukar, Kazimierz Szajna. Wyjaśnień do projektu udzielił Pan Burmistrz. Po dyskusji uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 14, za 8, przeciw 3, wstrz. się 3.

10) zwolnień od podatku od nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 14, za 13, wstrz. się 1.

11) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały z wniesioną autopoprawką Burmistrza w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego wynajęcia lokalu dla dotychczasowej działalności w zakresie usług rehabilitacyjnych. W uchwale § 1 otrzymuje brzmienie „Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres do 10 lat, lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 188,5 m2, w budynku położonym w Iwoniczu przy ul. Długiej 63, na działce stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnym 2237, dla której założona jest księga wieczysta KW nr 64385. W dyskusji udział wzięli Pan Burmistrz Gminy, Pani Elżbieta Cygan radca prawny, Pan Stanisław Krukar. Innych uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 14, za 14.
12) wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Rajmund Boczar przedstawił pozytywną opinię Zebrania mieszkańców Iwonicza-Zdroju. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 14, za 14.
13) wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Zebranie mieszkańców Iwonicza-Zdroju pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Pan Krukar Stanisław prosił o przedstawienie informacji na temat farmy wiatrowej oraz podjętej uchwały przez Radę Miejską określającą odległości usytuowania wiatraków od budynków mieszkalnych uchylonej przez Wojewodę, Pan Burmistrz poinformował na nt. prowadzonej procedury w sprawie farmy wiatrowej. Pani Elżbieta Cygan radca prawny wyjaśniła sprawę podjęcia i uchylenia uchwały określającej odległości wiatraków od budynków mieszkalnych. Następnie omówiono sprawę odśnieżania dróg w zimie na terenie gminy, podano firmy jakie zostały wyłonione do wykonywania tych usług. Pan Burmistrz przedstawił przebieg realizacji inwestycji kanalizacji w Lubatowej i w Iwoniczu-Zdroju, oraz przedstawił zadania jakie pozostały do jej zakończenia. Przewodniczący Rady przekazał Radnym analizę oświadczeń majątkowych dokonaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie oraz przekazał Radzie informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych dot. kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
Ponadto odczytał pisma:
-Rady Organizacji Pozarządowych w Krośnie w sprawie wsparcia stowarzyszeń działających na terenie Gminy,
-Rady rodziców i rodziców dzieci uczęszczających do Gminnych Przedszkoli w Iwoniczu i w Iwoniczu- Zdroju w sprawie wydłużenia bezpłatnych godzin oraz zmniejszenia godzinnej stawki opłat ponoszonych przez rodziców do 1 zł,
– pismo od Sanatoriów Iwonicza- Zdroju w sprawie udzielenia informacji zgodnie z ich pismem z sierpnia br. w sprawie podjętych działań w zakresie poszerzenia w operacie uzdrowiskowym Iwonicza Zdroju  o dodatkowy kierunek leczniczy tj. o choroby skóry.    
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawie przedstawionych pism.
Ad. 6 Zamknięcie sesji.
Posiedzenie sesji zakończono o godz. 17.00.
Prot. D.Borek                     Przewodniczący Rady Bogusław Dmytrak 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij