Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr X/2011 z dnia 31 sierpnia…

Protokół Nr X/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.

Protokół Nr X/2011

Z obrad X Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
31 sierpnia 2011r. w Sali kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju od godz. 16.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady X sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Powitał wszystkich obecnych na sesji:

– Radnych Powiatu Pana Stanisława Kenara,
– Radnych Rady Miejskiej,
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy Panią Sekretarz Gminy, Pana Skarbnika Gminy, dyrektorów
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
– mieszkańców Iwonicza –Zdroju i Gminy.
Następnie Pan Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 19 lipca 2011r.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP
i do Senatu RP,
2) wyrażenia zgody na sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym,
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Iwonicz-Zdrój,
6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
7) określenia wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku rolnego
oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz załączników,
8) określenia wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku
od nieruchomości oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
oraz załączników,
9) określenia wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku leśnego
oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz załączników,
10) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół
i przedszkoli , dla których Gmina Iwonicz-Zdrój jest organem prowadzącym.

5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz zgłosił wiosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
11) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
12) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
13) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu głosujących 13, za 13.Porządek obrad ze zmianami został przyjęty w głosowaniu głosujących 13, za 13.
Ad.2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Pan Burmistrz złożył informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu. Ponadto poinformował o innych ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 19 lipca 2011r.
Uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty jednogłośnie 13 za.

Ad. 4 Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano, Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.

2) wyrażenia zgody na sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Zebranie Mieszkańców Iwonicza-Zdroju pozytywnie zaopiniowało sprzedaż działki położonej w Iwoniczu-Zdroju zabudowanej budynkiem „Delikatesy Centrum”, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.
Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.

3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały, który dotyczy nabycia działek, przylegających do drogi „obwodnica’ w Iwoniczu wydzielonych na koszt właścicieli. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.

4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały, który dotyczy nabycia działek, przylegających do ul. Długiej w Iwoniczu, wydzielonych na koszt właścicieli. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.

5) wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały, Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, wnioskując w § 2 o wprowadzenie stosownego zapisu że „sprzedaż działki nastąpi po zapewnieniu dojazdu do Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu- Zdroju.” Zapis ten został przyjęty przez Pana Burmistrza jako autopoprawka.
Opinia mieszkańców Iwonicza-Zdroju w sprawie sprzedaży ww działek jest pozytywna. Ponadto Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie zapewnienia przejazdu do sanatorium KRUS, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie dostosowania terenu pod inwestycje, rozpatrzenia zwrotów działek w tym terenie przez byłych właścicieli, z uwagi na niewykorzystanie terenu w celu jego wywłaszczenia.
Ww sprawie głos zabrali Radni Pan Andrzej Kuliga w sprawie budowy nowej drogi
i zapewnienia przejazdu do Sanatorium KRUS i Pan Drozd w sprawie drogi do miejscowości Lubatówka. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 12, wstrz. się 1.

6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały, Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia działki na okres 1 roku ze względu na planowane przeniesienie końcowego przystanku PKS na teren garaży i na planowane zmiany zagospodarowania terenu w centrum Iwonicza-Zdroju.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 12, wstrz. się 1.

7) określenia wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz załączników,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu
Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.

8) określenia wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku
od nieruchomości oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączników,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.

9) określenia wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz załączników,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.

10) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli , dla których Gmina Iwonicz-Zdrój jest organem prowadzącym.
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały. Komisja Oświaty KZiKF pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.

11) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.

12) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.

13) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój.
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.
Przewodniczący Zarządził 15 minut przerwy, po przerwie wznowił obrady.

Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących Gminy zostały omówione sprawy dotyczące:- zakupu działki stanowiącej własność gminy, położonej w Iwoniczu- Zdroju – głos w tej sprawie zabrali właściciele pensjonatu „Amelia w Iwoniczu-Zdroju, poinformowali, że działka ta jest im niezbędna do zachowania terenów zielonych przy rozbudowie pensjonatu.
Pan Radny Boczar Rajmund Przewodniczący Zarządu Miasta poinformował, że sprawa sprzedaży ww działki zostanie przedstawiona do zaopiniowania przez mieszkańców na najbliższym Zebraniu Mieszkańców Iwonicza-Zdroju.

Pan Rygiel Józef mieszkaniec Iwonicza-Zdroju zgłosił bieżące sprawy tj: pomalowanie pasów przejścia dla pieszych na ul. Zdrojowej przy wjeździe na ul. Wschodnią, naprawę źródełka naprzeciw kościoła, zadbanie o porządek przy kontenerach przy oczyszczalni ścieków, oraz sprawę rozbijanych luster drogowych, prosił o wymianę lustra przy ul. Denisa. Wspomniał o planowanej wizycie w Iwonicz-Zdroju Pani Wiceminister sportu.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi.

Pan Andrzej Jakubczyk mieszkaniec Iwonicza Zdroju prosił Pana p.o.Dyrektora ZGK o przedstawienie planów rozwoju zakładu i jego prywatyzacji oraz zgłosił uwagi do projektów realizowanych inwestycji w Iwoniczu-Zdroju, które wg niego nie były konsultowane z mieszkańcami tj. projekt remontu drogi Piwarskiego, drogi do Excelsioru, budowa amfiteatru, alejek spacerowych, kapliczek, stromych schodów do źródełka Czesława, itp., prosił o przedstawienie jasnego budżetu w sprawach realizowanych, czy planowanych do realizacji.

Pan Lubaś – zabrał głos na temat remontu drogi Piwarskiego, twierdził, że projekt remontu drogi był wykonany na starych mapach, nie obejmował działek wykupionych przez Gminę w celu poszerzenia tej drogi. Komisja nadzoru budowlanego nie przychyliła się do uwag mieszkańców. Drogę zawężono na zakręcie i w dalszej części gdzie wybudowano chodnik, który jest tam zbędny w tej okolicy, bo mieszkańcy jeżdżą samochodami, poza tym zwrócił uwagę, że w Iwoniczu-Zdroju nie ma obiektów sportowo-rekreacyjnych dla osób przyjeżdżających do uzdrowiska.
Pan Jezierzański Alfred –proponował, aby Zarząd Miasta zebrał wszystkie uwagi mieszkańców dot. usterek po remoncie drogi Piwarskiego w celu ich usunięcia. Ponadto zgłosił niepokojące zjawisko, które dotyczy działalności firm turystycznych w zakresie organizowania wycieczek i wywożenia osób przyjeżdżających do uzdrowiska do innych miejscowości na baseny do restauracji itp.
Pan Dyrektor ZGK udzielił szczegółowej odpowiedzi na sprawy związane z działalnością ZGK. Oraz sprawy zgłaszane przez mieszkańców, nt. zmiany przepisów wywozu nieczystości stałych, segregacji śmieci, zorganizowania wywozu śmieci wielkogabarytowych i elektronicznych.
Mieszkańcy ul. Winiarskiej prosili o wykonanie remontu drogi po kanalizacji oraz
o wykonanie dodatkowego oświetlenia ul. Winiarskiej. Mieszkańcy ul. Piwarskiego zgłosili brak oświetlenia na odcinku drogi od Energetyka w górę.
Pani Krystyna Gazda zabrała głos w sprawie inwestycji w Iwoniczu-Zdroju, oraz pytała czy plan zagospodarowania w Iwoniczu przewiduje farmy wiatrowe.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na temat planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalonego planu w Iwoniczu na 5 wiatraków, ponadto udzielił odpowiedzi nt unieważnienia uchwały w sprawie określenia odległości wiatraków i biogazowni od budynków mieszkalnych przez nadzór prawny Wojewody .
Pani Radna Dorata Świstak zgłosiła problem z wykaszaniem traw przez właścicieli działek na osiedlu wschodnim. Prosiła o załatwienie tej sprawy.
Pani Murdzek Krystyna poruszyła temat braku miejsc parkingowych w Iwoniczu-Zdroju
dla osób niepełnosprawnych.
Pan Radny Rajmund Boczar zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na pisma, na interpelacje skierowane do Pana Burmistrza, które kolejno odczytał na sesji.
Pan Burmistrz Gminy udzielił odpowiedzi na tematy przedstawiane przez mieszkańców Iwonicza-Zdroju.
Pan Radny Stanisław Drozd zabrał głos w sprawach przedstawianych przez mieszkańców Iwonicza-Zdroju, wypowiedział swoje zdanie na temat ich opinii odnośnie realizowanych inwestycji w Iwoniczu-Zdroju.
Ad. 6 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o 21.30.
SP. D. Borek Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij