Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr IV/2011 z dnia 27 stycznia…

Protokół Nr IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.

Protokół Nr IV/2011
Z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2011. r. w Sali narad w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 10.00. Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd otworzył obrady IV sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Powitał wszystkich obecnych na sesji: Radnych Rady Miejskiej, Panów Burmistrzów pracowników Urzędu, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy. Następnie przestawił porządek obrad IV sesji:
1.Otwarcie
2.Podejmowanie uchwał w sprawie:
1)zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2)zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
3.Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
4.Zamknięcie sesji.
Pan Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,: Pan Krukar pytał czym się różni ten projekt od wcześniejszej uchwały. Pan Skarbnik wyjaśnił zmianę projektu uchwały tj wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Projekt został wprowadzony w głosowaniu, głosujących 11, za 11. Całość porządku obrad została przyjęta w głosowaniu głosujących 11, za 11.
Ad. 2
Podejmowanie uchwał w sprawie:
1)zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości,
Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd odczytał projekt uchwały ww sprawie. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz. W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gdzie zapis „zajętych” na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych” zmieniono na „ „związanych” z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – wprowadza się tą zmianę do uchwały. Ponadto zmiana tych przepisów spowoduje, że do gminy od Sanatoriów wpłynie mniejszy podatek, ponieważ większość powierzchni w sanatoriach zostanie opodatkowana niższą stawką. Po weryfikacji powierzchni stracimy ok. 400 tys. zł. Pan Krukar wnosił o nie podejmowanie tej uchwały. Pan Skarbnik wyjaśnił, że zmiana przepisów obowiązuje od 1 stycznia br. i musi być wprowadzona do prawa miejscowego. Po udzielonych wyjaśnieniach Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 11, za 11.

2)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Iwonicz-Zdrój,
Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd odczytał projekt uchwały.
Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały w związku z realizacją projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój, wprowadza się to zadanie do WPF, które polegać będzie na budowie sieci internetowej w gminie i zakupie 200 komputerów. W związku z tym zwiększa się dochody budżetowe w 2011r o kwotę planowanego dofinansowania tego zadania w wysokości 1 543 475,31 zł, natomiast środki własne na to zadanie w wysokości 260 178 zł w 2011r proponuje się przenieść z zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi gminnej Nr 1 Turkówka w miejscowości Lubatowa. Ponadto Burmistrz poinformował, że zasady rozdysponowania 100 komputerów opracuje GOPS. Ww dyskusji udział wzięli Radni Pan Drozd i Pan Zając Jan, Pan Krukar, Pan Szajna i Pani Dyr. GOPS. Pan Skarbnik wyjaśnił zagadnienia finansowania zadań po zmianie ustawy o finansach publicznych. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia radnemu Zającowi w sprawie modernizacji drogi Turkówka, która nie została zakwalifikowana ale jest szansa na dofinansowanie z programu od wojewody po oszczędnościach po przetargowych. Po czym Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, głosujących 11, za 11.

3) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r. Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie, głosujących 11, za 11.

3.Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W bieżących sprawach Gminy poruszono następujące sprawy:
Wiceprzewodniczący Rady odczytał pisma skierowane do wiadomości Rady w sprawie remontu drogi w Lubatowej od Pana Szczurka, pismo w sprawie drogi przy ul Zadwór w Iwoniczu od Pani Litwin, oraz rezygnację Pana Kazimierza Szajny z redaktora naczelnego Echa Iwonicza-Zdroju.
Pan Stanisław Krukar prosił o dokonanie przeglądu dróg w Iwoniczu- Zdroju, i protokolarne spisanie dróg do remontu.
Pan Kazimierz Szajna pytał o usługi stomatologiczne w Iwoniczu z uwagi na brak podpisanych umów z NFZ przez stomatologów, zgłosił konieczność wykonania oświetlenia niektórych odcinków dróg w Iwoniczu (np. ul. Kmiecie), pytał o termin asfaltowania dróg wysypanych tłuczniem, ponownie prosił o skierowanie pisma o zmniejszenie ładowności do 10 t na moście w Iwoniczu. Natomiast w sprawie redaktora naczelnego pisma gminnego poinformował, że tę funkcję pełnił społecznie przez 4 lata, podziękował wszystkim za współpracę. Podziękowania Panu Szajnie za wykonywaną pracę Redaktora naczelnego złożył Pan Burmistrz, oraz Pani Anna Wołtosz złożyła podziękowała w imieniu Rady Miejskiej.
Pan Rajmund Boczar prosił o odpowiedź na dwa pisma złożone do Pana Burmistrza oraz pytał o koszty organizowanego koncertu w Sali kina i ile zebrano pieniędzy na cel WOŚP oraz prosił o zamieszczenie na stronie internetowej nowego składu Rady.
Pan Drozd prosił, aby uporządkować tablice ogłoszeń na terenie miasta – ściągnąć nieaktualne ogłoszenia.
Pan Burmistrz poinformował, że w terminie do kwietnia rozstrzygnie się sprawa powołania nowego naczelnego redaktora gminnej gazetki. W sprawie dokonania przeglądu dróg gminnych przewidzianych do remontu, – przegląd dróg zostanie zrobiony na wiosnę. Odnośnie usług stomatologicznych poinformował, że do połowy lutego stomatolodzy prowadzą negocjacje w NFZ. Dyrektor GOK poinformował, o kosztach koncertu w Sali Kina, które wyniosły 2000 zł, natomiast na cele WOŚP zebrano i przekazano kwotę 700 zł.
Pan Kuliga zgłosił konieczność wykonania remontu drogi do przedszkola w Iwoniczu.
Pan Z-ca Burmistrza poinformował w sprawie remontów dróg zgłoszonych przez mieszkańców oraz w sprawie remontu dróg w Iwoniczu i w Iwoniczu-Zdroju, na które sukcesywnie będą ogłaszane przetargi na ich wykonywane. Pan Drozd Wiceprzewodniczący Rady proponował Burmistrzowi powrócić do organizowanych spotkań z sołtysami i z Przewodniczącym Zarządu Miasta.
4.Zamknięcie sesji o godz. 14.20

Na tym posiedzenie sesji zakończono.
Prot. DB Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Drozd

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij