Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr II/2010 z dnia 1 grudnia…

Protokół Nr II/2010 z dnia 1 grudnia 2010r.

Protokół Nr II/10

Z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2010r. r. w Sali narad w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 11.30. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady II sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Powitał wszystkich obecnych na sesji: Radnych Rady Miejskiej, Panów Burmistrzów pracowników Urzędu, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych oraz mieszkańców Gminy. Następnie przestawił porządek obrad II sesji:

 1. Otwarcie.

 2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy wobec Rady Miejskiej.

 3. Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju,

 4. Wybór stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju :

– Komisja Rozwoju Gminy

– Komisja Budżetu i Finansów,

– Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,

– Komisja Statutowa,

– Komisja Uzdrowiskowa,

 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 2. Zamknięcie sesji.

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty w głosowaniu głosujących 15, za 15.

 

Ad. 2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy wobec Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady prosił wszystkich obecnych o powstanie, a Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój o złożenie ślubowania. Pan Paweł Pernal złożył ślubowanie wobec Rady Miejskiej cyt. :

Obejmując Urząd Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój, tak mi dopomóż Bóg”.

Od tej chwili z mocy prawa Pan Paweł Pernal objął obowiązki Burmistrza Gminy Iwonicz –Zdrój.

Ad. 3

Podejmowanie uchwał :

  1. powołanie stałych Komisji Rady Miejskiej.

Pan Szajna zgłosił wniosek w sprawie określenia 5-cio osobowego składu poszczególnych Komisji. Wniosek został przyjęty w głosowaniu głosujących 15, za 12, wstrzy. się 3.

Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego poszczególnych Komisji określonych w Statucie Gminy. Zgłoszono następujących Radnych, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór każdej kandydatury w skład Komisji Rewizyjnej tj.:

1. Komisja Rewizyjna

 1. Pan Stanisław Zając – głosujących 15, za 12, wstrzy. się 3,

 2. Pan Łukasz Bień – głosujących 15, za 15,

 3. Pani Barbara Pernal – głosujących 15, za 10, wstrzy. się 5,

 4. Pan Kazimierz Kuziemka – głosujących 15, za 13, wstrzy. się 2

 5. Pan Andrzej Kuliga – głosujących 15, za 10, wstrzy. się 5,

 6. Pan Rajmund Boczar – głosujących 15, za 4, przeciw 9, wstrzy. się 2.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania w skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Radni :

 1. Pan Stanisław Zając

 2. Pan Łukasz Bień

 3. Pani Barbara Pernal

 4. Pan Kazimierz Kuziemka

 5. Pan Andrzej Kuliga

Podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej ww składzie. Głosujących 15, za 15. Uchwała została podjęta.

 

2. Komisja Rozwoju Gminy :

Zgłoszono następujących Radnych, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rozwoju Gminy:

 1. Pan Rajmund Boczar

 2. Pan Stanisław Krukar

 3. Pan Krzysztof Józefowicz

 4. Pan Łukasz Bień

 5. Pan Andrzej Kuliga

 6. Pan Stanisław Drozd

 7. Pan Kazimierz Kuziemka nie wyraził zgody na pracę w Komisji.

Przewodniczący Rady z uwagi na brak zgłoszeń zamknął listę zgłoszonych kandydatów i przeprowadził kolejno głosowanie dot. wyboru kandydatów w skład Komisji Rozwoju Gminy.

 1. Pan Rajmund Boczar – glosujących 15, za 15,

 2. Pan Stanisław Krukar – głosujących 15, za 4, przeciw 7, wstrzy. się 4

 3. Pan Krzysztof Józefowicz- głosujących 15, za 15,

 4. Pan Łukasz Bień – głosujących 15, za 13, wstrzy. się 2,

 5. Pan Andrzej Kuliga – głosujących 15, za 13, wstrzy. się 2,

 6. Pan Stanisław Drozd – głosujących 15, za 13, wstrzy. się 2,

Po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania w skład Komisji Rozwoju Gminy zostali wybrani Radni:

1. Pan Rajmund Boczar

 1. Pan Krzysztof Józefowicz

 2. Pan Łukasz Bień

 3. Pan Andrzej Kuliga

 4. Pan Stanisław Drozd

Podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy ww składzie. Głosujących 15, za 15. Uchwała została podjęta.

 

3. Komisja Budżetu i Finansów :

Zgłoszono następujących Radnych, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji Budżetu i Finansów:

 1. Pan Krzysztof Józefowicz

 2. Pani Barbara Pernal

 3. Pan Stanisław Drozd

 4. Pan Waldemar Niemczyk

 5. Pan Rajmund Boczar

 6. Pan Stanisław Krukar

 7. Pani Dorota Świstak

Przewodniczący Rady zamknął listę zgłoszonych kandydatów. Przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru poszczególnych kandydatów do składu Komisji Budżetu i Finansów.

 1. Pan Krzysztof Józefowicz – głosujących 15, za 15,

 2. Pani Barbara Pernal – głosujących 15, za 15,

 3. Pan Stanisław Drozd – głosujących 15, za 15,

 4. Pan Waldemar Niemczyk – głosujących 15, za 13, wstrz.się 2

 5. Pan Rajmund Boczar – głosujących 15, za 15,

 6. Pan Stanisław Krukar – głosujących 15, za 3, przeciw 7, wstrzy. się 5,

 7. Pani Dorota Świstak – głosujących 15, za 3, przeciw 7, wstrzy. się 5,

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania w skład Komisji Budżetu i Finansów zostali wybrani Radni:

 1. Pan Krzysztof Józefowicz

 2. Pani Barbara Pernal

 3. Pan Stanisław Drozd

 4. Pan Waldemar Niemczyk

 5. Pan Rajmund Boczar

Podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów ww składzie. Głosujących 15, za 15. Uchwała została podjęta.

 

4. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej :

W skład Komisji OKZ i KF zgłoszono następujących Radnych:

 1. Pan Kazimierz Szajna

 2. Pan Jan Zając

 3. Pan Stanisław Zając

 4. Pan Stanisław Drozd

 5. Pan Kazimierz Kuziemka

Ww. Radni wyrazili zgodę na pracę ww Komisji. Natomiast Pan Stanisław Krukar i Pani Dorota Świstak nie wyrazili zgody na pracę ww Komisji.

Przewodniczący Rady zamknął listę zgłoszonych kandydatów i przeprowadził głosowanie dot. wyboru kandydatów w skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej :

 1. Pan Szajna Kazimierz – głosujących 15, za 12, wstrz. się 3,

 2. Pan Zając Jan – głosujących 15, za 12, wstrz. się 3,

 3. Pan Stanisław Zając – głosujących 15, za 15,

 4. Pan Stanisław Drozd – głosujących 15, za 11, wstrz. się 4,

 5. Pan Kazimierz Kuziemka – głosujących 15, za 14, wstrz. się 1,

Podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej : ww składzie. Głosujących 15, za 15. Uchwała została podjęta.

  1. Komisja Statutowa:

Zgłoszono następujących kandydatów do składu Komisji Statutowej :

 1. Pani Anna Wołtosz

 2. Pan Kazimierz Szajna

 3. Pan Jan Zając

 4. Pani Barbara Pernal

 5. Pan Andrzej Kuliga

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Natomiast Pan Krzysztof Józefowicz i Pani Dorota Świstak nie wyrazili zgody na pracę ww Komisji. Przewodniczący Rady zamknął listę zgłoszonych kandydatów i przeprowadził głosowanie:

 1. Pani Anna Wołtosz – głosujących 15, za 15,

 2. Pan Kazimierz Szajna – głosujących 15, za 15,

 3. Pan Jan Zając – głosujących 15, za 15,

 4. Pani Barbara Pernal – głosujących 15, za 14, wstrz. się 1,

 5. Pan Andrzej Kuliga – głosujących 15, za 15,

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania w skład Komisji Statutowej zostali wybrani Radni w składzie jak wyżej. Podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej ww składzie. Głosujących 15, za 15. Uchwała została podjęta.

  1. Komisja Uzdrowiskowa

 

Zgłoszono następujących kandydatów na członków Komisji Uzdrowiskowej, którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji uzdrowiskowej. Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru członków ww. Komisji.

1. Pani Dorota Świstak – głosujących 15, za 14, wstrzy. się 1,

2. Pani Anna Wołtosz – głosujących 15, za 15,

3. Pan Kazimierz Kuziemka – głosujących 15, za 14, wstrzy. się 1,

4. Pan Waldemar Niemczyk – głosujących 15, za 15,

5. Pan Stanisław Krukar – głosujących 15, za 14, wstrzy. się 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania w skład Komisji Uzdrowiskowej zostali wybrani Radni ww składzie i podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej w wyżej określonym składzie. Głosujących 15, za 15. Uchwała została podjęta.

Ad. 4 Wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Stałych Komisji

Zgłoszono następujących kandydatów na Przewodniczących i na Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady, na wniosek danej Komisji. Po przeprowadzonym głosowaniu, wszyscy kandydaci jednogłośnie zostali wybrani do pełnienia funkcji przewodniczących
i wiceprzewodniczących niżej podanych stałych komisji Rady, głosujących 15, za 15 tj:

 1. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Pana Stanisława Zająca. Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana
  Andrzeja Kuligę.

 2. Na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Pana Łukasza Bienia. Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Rajmunda Boczara.

 3. Na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Pana Krzysztofa Józefowicza. Na Wiceprzewodniczącą Komisji wybiera się Panią Barbarę Pernal.

 4. Na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Pana Kazimierza Szajnę.
  Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Stanisława Zająca.

 5. Na Przewodniczącą Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Panią Annę Wołtosz. Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana
  Kazimierza Szajnę.

 6. Na Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Pana Kazimierza Kuziemkę. Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Panią Dorotę Świstak.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady. Uchwała została jednogłośnie podjęta 15 za.

Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących głos zabrał Pan Stanisław Krukar wyraził swoje negatywne zdanie nt. dzisiejszej sesji.

Następnie Pan Burmistrz poinformował o przygotowanym projekcie budżetu Gminy na 2011r., który zostanie przekazany do zaopiniowania przez stałe komisje rady w ustalonym terminie przez przewodniczących komisji.

Ad. 6 Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 13.30.

Prot. D.B Przewodniczący Rady Bogusław Dmytrak

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij