Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr I/2010 z dnia 1 grudnia…

Protokół Nr I/2010 z dnia 1 grudnia 2010r.

Protokół Nr I/10

 

Z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2010r. r. w Sali narad w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 10.00.

Na wstępnie głos zabrał Pan Stanisław Krukar Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, powitał wszystkich zebranych na I sesji. Do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, obrady I sesji otworzył i prowadził Pan Stanisław Krukar senior. Powitał wszystkich obecnych, stwierdził prawomocność obrad i przestawił porządek I sesji:

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Wręczenie Burmistrzowi i Radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza Gminy i Radnych Rady Miejskiej,

 2. Złożenie ślubowania przez Radnych.

 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

 1. zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;

 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej;

 3. przeprowadzenie głosowania (tajnego);

 4. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

 1. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:

 1. zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej;

 3. przeprowadzenie głosowania;

 4. podjęcie uchwał stwierdzających wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

 

 1. Informacja o stanie finansowym Gminy i o obowiązującym prawie miejscowym,

 2. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Wręczenie zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza Gminy i Radnych Rady Miejskiej.

 

Pani Magdalena Małgorzata Owsiana Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju złożyła gratulacje i życzenia Panu Pawłowi Pernalowi wybranemu na Burmistrza Gminy oraz Radnym Rady Miejskiej wybranych w wyborach 21 listopada 2010r. na kolejną kadencję. Wręczyła zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej stwierdzające, że Pan Paweł Pernal został wybrany na Burmistrza Gminy oraz zaświadczenia stwierdzające wybór Radnych do Rady Miejskiej: w okręgu wyborczym Nr 1 Pan Rajmund Boczar, Pani Dorota Świstak, Pan Krukar Stanisław, w okręgu wyborczym Nr 2 : Pan Kuliga Andrzej, Pan Kazimierz Kuziemka, Pan Józefowicz Krzysztof, w okręgu wyborczym nr 3 : Pan Szajna Kazimierz, Pan Niemczyk Waldemar, Pan Bogusław Dmytrak, w okręgu wyborczym Nr 4 Pan Drozd Stanisław i w okręgu wyborczym nr 5: Bień Łukasz, Pani Pernal Barbara, Pani Wołtosz Anna Pan Jan Zając i Pan Stanisław Zając.

 

Ad. 3 . Ślubowanie Radnych

Przed przystąpieniem do złożenia ślubowania przez Radnych, Pan Stanisław Krukar poinformował o sposobie złożenia ślubowania, po czym odczytał rotę ślubowania Radnych –

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Wyczytani kolejno Radni zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do protokołu złożyli ślubowanie. Każdy Radny w pozycji stojącej, wypowiedział słowo „ślubuję”. Dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Ad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady.

Pan Stanisław Krukar prosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Zgłoszono następujących kandydatów: Pana Dmytraka Bogusława i Pana Stanisława Krukara. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Następnie zgłoszono kandydatów do Komisji Skrutacyjnej :

Pan Jan Zając, Pan Waldemar Niemczyk, Pani Barbara Pernal, Pan Rajmund Boczar, Pan Andrzej Kuliga. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

W wyniku głosowania, głosujących 15, za 15. Komisja została jednogłośnie wybrana.

Pan Stanisław Krukar ogłosił kilkuminutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji. Komisja dokonała wyboru Przewodniczącego i po przerwie przystąpiła do pracy. Komisja rozdała karty do głosowania i przeprowadziła tajne głosowanie. Pan Jan Zając Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował Radę o wynikach głosowania – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wynik głosowania przedstawia się następująco: Pan Radny Bogusław Dmytrak otrzymał 10 głosów, a Pan Stanisław Krukar otrzymał 4 głosy.

Zgodnie z wynikami głosowania Pan Stanisław Krukar poddał pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie wyboru Pana Bogusława Dmytraka na Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu głosujących 15 za 15. Uchwała została jednogłośnie podjęta.

 

Ad. 5 Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady.

Pan Bogusław Dmytrak podziękował Radnym za dokonany wybór. Przejął prowadzenie obrad sesji.

Odczytał porządek obrad i kontynuował obrady od pkt 6.

 

Ad. 6 Wybór Wiceprzewodniczących Rady.

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady. Zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Wniosek został przyjęty w głosowaniu 15 za.

Na Wiceprzewodniczących Rady zgłoszono następujące kandydatury: Kandydaturę Pani Anny Wołtosz – Pani Anna Wołtosz oświadczyła, że wyraża zgodę na kandydowanie, Pana Krzysztofa Józefowicza, oraz Pana Stanisława Drozda. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zamknął listę zgłoszonych kandydatów na Wiceprzewodniczących Radnych.

Po czym Komisja przystąpiła do pracy, Przewodniczący Rady poinformował Radę o sposobie głosowania. Przygotowano karty do głosowania i Komisja przeprowadziła tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Pan Jan Zając odczytał protokół, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania:

Pan Stanisław Drozd otrzymał 12 głosów, Pani Anna Wołtosz otrzymała 11 głosów oraz Pan Krzysztof Józefowicz otrzymał 3 głosy.

Przewodniczący Rady zgodnie z ustalonymi wynikami, poddał pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Na Wiceprzewodniczących Rady wybiera się :

1. Pana Stanisława Drozda i Panią Annę Wołtosz.

W głosowaniu, głosujących: 15, za 15. Uchwała została podjęta.

 

Przewodniczący Rady zaprosił do prezydium wybranych Wiceprzewodniczących Rady.

Ad. 7.

Informacja o stanie finansowym Gminy i obowiązującym prawie miejscowym.

Pan Burmistrz Paweł Pernal złożył gratulacje i życzenia wybranym radnym na VI kadencję podziękował za współpracę Przewodniczącemu Rady poprzedniej kadencji. Poinformował, o stanie finansowym gminy obejmującym okres sprawozdawczy zamknięty, za trzy kwartały br. Zwrócił uwagę na poziom zadłużenia Gminy, który objęty jest limitami określonymi przepisami o finansach publicznych. Zadłużenie w ciągu roku nie może przekroczyć 60% dochodów planowanych gminy, a roczne spłaty zadłużenia nie mogą przekraczać i 15% planowanych dochodów Gminy. Poinformował o wysokości zadłużenia Gminy i o wysokości nadwyżki budżetowej.

Pani Sekretarz poinformowała o obowiązującym prawie miejscowym.

 

Na tym posiedzenie sesji zakończono. o godz. 11.00

 

Protokołowała D. Borek Przewodniczący Rady

 

Bogusław Dmytrak

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij