Strona głównabiuletynBudżet GminyUchwała budżetowa na rok 2011

Uchwała budżetowa na rok 2011

UCHWAŁA Nr III /10/ 2010
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2010r.
uchwała budżetowa
na rok 2011
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dochody budżetu w wysokości 38 480 708,98 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 25 852 675,98 zł,
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 135 198,78 zł.
2) majątkowe w wysokości 12 628 033 zł,
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8 680 483 zł
Szczegółowy podział planowanych dochodów w podziale na działy rozdziały oraz źródła z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 38 944208,98 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 25 353 066,98 zł,
W tym:
– wydatki jednostek budżetowych 18 172 382 zł
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 113 071 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 059 311 zł
– dotacje na zadania bieżące 1 086 600 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 023 582 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 137 258,98 zł
– obsługa długu 933 244 zł
2) majątkowe w wysokości 13 591 142 zł w tym:
– inwestycje i zakup inwestycyjne 12 591 142 zł w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9 933 666 zł.
Szczegółowy podział planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Podział planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela nr 3 załączona do niniejszej uchwały
§ 3
W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 50 000 zł,
2) celową w wysokości – 60 000 zł,
z przeznaczeniem na:
zarządzanie kryzysowe. w kwocie – 60 000 zł,
§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.
§ 5
1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 463 500. zł, który zostanie pokryty przycho­dami pochodzącymi z:
1)zaciąganych kredytów – w kwocie 463 500. zł,
§ 6
Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 805 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 341 500 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
§ 7
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 463 500 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 2 341 500. zł,
§ 8
1. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze­daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000 zł.
Środki z zakresu ochrony środowiska mogą być wydatkowane na następujące cele:
1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
10) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
11) wspomaganie ekologicznych form transportu;
12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
13) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
14) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
15) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
17) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
18) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
19) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
20) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
§ 10
Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 3 769 542 zł. Podział dochodów określa tabela nr 6, a wydatków tabela nr 7 dołączone do niniejszej uchwały
§ 11
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 12
1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody –
4 107 360 zł, koszty – 4 107 360 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 13
Upoważnia się Burmistrza Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000 zł;
2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, w zakresie:
a)dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
b)dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
c)dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki do budżetu

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2011r.
 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij